เปิดเว็บไซต์ ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว

เปิดตัว WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH :มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย”และมอบแนวนโยบาย“ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน : เชื่อมโยงเมืองหลักกระจายรายได้สู่เมืองรอง”

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าการเปิดตัว “ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH : มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย”ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกของการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จากเจ้าของข้อมูลในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น ทั่วทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีกลไกของศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัด ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ก่อนที่จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH และ Mobile Application
โดยในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ(National Tourism Centralized Database for Services)รวมเป็นจำนวนข้อมูลที่มีมากกว่า3,000 รายการ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน
ภายในเว็บไซต์ได้มีการกำหนดตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบ ดังนี้
ตราสัญลักษณ์“Official” หมายถึง ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการตรวจสอบทางทะเบียนจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย
ตราสัญลักษณ์ “Verified”หมายถึง ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานรัฐ ผู้ดูแลข้อมูลโดยตรงในพื้นที่
ตราสัญลักษณ์ “Standard” หมายถึง มาตรฐานการรับรองต่าง ๆ ในด้านการท่องเที่ยว ที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้ เพื่อยืนยันความมีมาตรฐานด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน ณ ปัจจุบัน
Thailand Tourism Directory ยังมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากในเมืองหลักไปสู่เมืองรอง เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายของการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีมากขึ้นกว่าเดิมนับเป็นการกระจายโอกาส กระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆทั่วประเทศ
วันนี้ Thailand Tourism Directory พร้อมให้บริการแล้วทั้งบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือโดยสามารถใช้งานได้ถึง 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีนพร้อมมีระบบรับแจ้งแก้ไขข้อมูล (Change Report) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการร่วมกันแจ้งปรับปรุงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า ก้าวต่อไปของโครงการ Digital Tourism อีกว่า Thailand Tourism Directory เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Digital Tourism Platformภายใต้การบริหารงานของโครงการ Digital Tourism ซึ่งระบบนี้เป็น Platform กลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ที่มีหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งข้อมูลดิจิทัลใน Platform นี้ เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึง ทุกคน มีสิทธิ์เป็นผู้สร้างและปรับปรุงข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวนี้ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องได้(ALL User Generated Contents) เช่น การสร้างเรื่องราวด้านการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว การรีวิวประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงเจ้าของข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว เจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยว เจ้าของที่พัก เจ้าของร้านอาหาร เจ้าของสินค้าในชุมชน เจ้าของบริการด้านสุขภาพก็สามารถที่จะนำเข้าข้อมูลบันทึกเข้าในระบบ Platform กลางของประเทศได้ด้วยตนเอง และเมื่อข้อมูลดิจิทัลนั้น ผ่านกลไกการตรวจสอบของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว ก็จะถูกนำเผยแพร่อย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH จะเห็นได้ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล คือ ระบบ Platformดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่า ข้อมูลดิจิทัลใน Platform/Directoryนี้ ต่อไปจะเกิดขึ้นจากทุกคน และ Digital TourismPlatform จะเป็นPlatform ของมวลชนข้อมูลดิจิทัลจะเป็นสมบัติของชาติ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับแนวนโยบายBig Data ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา) อย่างเต็มความสามารถ
ทั้งนี้ มอบนโยบายเกี่ยวกับ“ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน : เชื่อมโยงเมืองหลักกระจายรายได้สู่เมืองรอง” ว่า รัฐบาลมีนโยบาย/มาตรการในการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง หรือพื้นที่รองในเมืองหลักและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์) ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าความเป็นไทยให้เกิดขึ้นในพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขความประทับใจรวมถึงเสน่ห์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยว ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา Digital Tourism Platform ให้รองรับกับการใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการชี้เป้าเมืองรองเมืองหลัก รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในชุมชนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ เป็นพิเศษสำหรับพื้นที่จังหวัดที่มีแผนการพัฒนาตนเองจากจุดท่องเที่ยว ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว และเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภายหลังจากการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว ก็จะนำมาซึ่งการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ตามมายังพื้นที่เมืองรองอีกมากมายในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น