บูรณาการทุกหน่วยงานร่วมถอดบทเรียนการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.พิษณุ อุณหเสรี รองผู้บังคับการตำรวจ
ภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย
ส่วนราชการ หน่วยงานด้านความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และกำหนดแนวทาง มาตรการในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ทั้งนี้ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ได้มอบนโยบายผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 เพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2561 โดยได้สั่งการให้แต่ละจังหวัดประชุมถอดบทเรียน รวมทั้งต้องบรรจุ
วาระของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไว้ในการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจำเดือน เพื่อรายงานความก้าวของการปฏิบัติงาน โดยจะใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางมาตรการ ในการดำเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
สำหรับ การประชุมในครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญในประเด็นการเสียชีวิต
ที่เกิดจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และการการไม่สวมหมวกกันนิรภัย ซึ่งจากสถิติ
อุบัติเหตุเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง โดยสาเหตุหลักของการ
เสียชีวิตเกิดจากการเมาสุรา ช่วงเวลาที่มักเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ 16.00 – 20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการสับเปลี่ยนเวรยามของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ
และลักษณะถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่ ได้แก่ ถนนประเภททางตรง ร้อยละ 59
เกิดจากการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด โดยได้เตรียมมาตรการที่เข้มแข็ง
ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ทั้งในช่วงปกติ และ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 คือ การตรวจสอบการจำหน่ายสุรา, ควบคุม
กำกับดูแลสถานบริการให้เปิดปิดตามเวลา, การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับ
ท้องถิ่น เพื่อป้องปรามผู้กระทำผิดตั้งแต่ชุมชน โดยเน้นผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมา
และจัดให้มี 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย จำนวน 210 สาย, ตั้งศูนย์ดูแลนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะดอยสำคัญ 5 ดอย, ออกประกาศเจ้าพนักงานจราจรเพื่อกำหนดเวลา
ขึ้นลงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ, การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้โดยเร็ว, เพิ่มความเข้มข้นในการตั้ง
จุดตรวจจุดบริการ ด่านชุมชน ประกอบด้วย จุดตรวจบูรณาการ จำนวน 47 จุด
จุดบริการประชาชนของหน่วยงานอื่น จำนวน 18 จุด ด่านรักษาความสงบเรียบร้อย
จำนวน 6 จุด รวมถึง กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจอยู่เวรยามตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านการลดความเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ปัญหาเกิดจาก
ปริมาณการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการ
ติดขัดทางจราจร ข้อเสนอแนะ ควรมีการประกาศเจ้าพนักงานจราจร เพื่ออำนวย
ความสะดวกบนถนนที่มีการจราจรของนักท่องเที่ยวหนาแน่น, ควรจัดรถบริการ
สถานที่จอดรถแก่นักท่องเที่ยว ในด้านการลดความเสี่ยงด้านยานพาหนะ ซึ่งรถ
ที่ประสบอุบัติเหตุส่วนมากเป็นรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีประกัน จึงไม่สามารถคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นควรดำเนินมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัย
ของรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องต่อไป กวดขันบริษัทให้บริการเช่ารถ
ให้ความสำคัญกับการแนะนำนักท่องเที่ยวถึงเส้นทาง รวมทั้ง กำชับให้เช่ารถ
แก่ผู้มีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น
นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งมาจาก
สมาชิกของแต่ละชุมชน ในการร่วมสอดส่อง เพื่อเฝ้าระวังผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งขอให้นายอำเภอ นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่รับผิดชอบ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ความเข้าใจในรูปแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
ขณะเดียวกัน ยังได้นำมาตรการตรวจปรับผู้ขับขี่กระทำผิดกฎหมายทาง
จราจรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กล้อง CCTV ที่ติดตั้งไว้ในการตรวจจับผู้กระทำผิด
กฎหมายจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งใช้ภาพที่บันทึกไว้ได้เป็นหลักฐานในการ
ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด และมีการขยายผลใช้กล้อง CCTV
ให้ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบังคับใช้กฎหมายของผู้กระทำ
ผิดกฎหมายทางจราจร ซึ่งสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น