สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และทอดพระเนตรนิทรรศการห้องประวัตินายเฉลียว อยู่วิทยา ห้องปฏิบัติการ
เป่าแก้ว นิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับอาคารเรียนหลังแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการแสดงผลงานวิจัยเด่นของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้าภาควิชา
เคมี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว ภาควิชาเคมี นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา และนางสาวนุชรี อยู่วิทยา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กราบบังคม
ทูลรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์
สำหรับความเป็นมาของอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์นั้น มีดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมกับงบประมาณหลักจาก นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
เพื่อบูรณะอาคารเคมี ๑ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารดังกล่าวก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และเสร็จสมบูรณ์
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณในการบูรณะประมาณ
113.8 ล้านบาท ในเวลาต่อมา นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา ได้แจ้งความประสงค์บริจาค
งบประมาณก่อสร้าง “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” เพื่อทดแทนอาคารเป่าแก้ว
และอาคารปฏิบัติการหลังเดิม ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม ไม่เอื้อประโยชน์ ในการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และการทำปฏิบัติการของนักศึกษาและอาจารย์
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้ก่อสร้างเป็นอาคาร ๓ ชั้น และให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บิดาของผู้บริจาค เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 37 ล้านบาท
“อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารเคมี ๑ การออกแบบทางสถาปัตยกรรมของตัวอาคาร
มีความสอดคล้องผสมผสานกับอาคารเคมี ๑ อย่างลงตัว โดยมีความสูงทั้งสิ้น
๑๙.๑๖ เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ๑,๑๐๗.๖ ตารางเมตร ชั้นล่างแบ่งเป็นห้อง
ปฏิบัติการเป่าแก้ว ประกอบด้วยบริเวณสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเป่าแก้ว และห้องเรียนปฏิบัติการกระบวนวิชาเป่าแก้ว รวมทั้งห้องแสดง
ประวัตินายเฉลียว อยู่วิทยา ส่วนบริเวณชั้น ๒ และชั้น ๓ จัดสรรเป็นห้องปฏิบัติ
การวิจัย แบ่งเป็นห้องวิจัยสำหรับบุคลากร และห้องวิจัยสำหรับโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ จำนวนชั้นละ ๔ ห้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น