สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารสำนักงานมูลิธิเทพรัตนเวชชานุกูล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตรยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตรยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แนวทางการแก้ไขปัญหาความแออัดของของปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น โดยพระราชทานเงินให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยขนาด 60 เตียง จำนวน 2 อาคาร พระราชทานชื่อโรงพยาบาลแม่แจ่มใหม่ว่า โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมูลนิธิโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้ พระราชทานชื่อมูลนิธิว่า “มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล” และพระราชทานเงิน 10,000,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น