สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ ณ ร.ร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางเบญจวรรณ อินต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนางวรินทร มั่งมูล เกษตรอำเภอพร้าว เป็นผู้แทน เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ในการนี้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว ร่วมดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น