เชิญชวนเกษตรปลูกถั่ว ลดทำนา-เสริมรายได้


นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่ากรมฯได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร มาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน สร้างแรงจูงใจเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้พืชตระกูลถั่ว ทั้งถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อระบบการปลูกพืช เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรังเพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ ช่วยตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช และช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ใช้บริโภคและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆปัจจุบันผลผลิตพืชตระกูลถั่วมีไม่เพียงพอ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศสูญเสียเงินออกนอกประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท แต่ขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตกลับมีแนวโน้มลดลงตามพื้นที่การเพาะปลูก
สำหรับปีนี้ วางเป้าจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนแก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ เดิม พร้อมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร พร้อมจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ระบบการผลิตของเกษตรกรเพิ่มอีก 213 ศูนย์ สมาชิก 4,260 ราย พื้นที่ปลูก 85,200 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด อาทิ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ซึ่งเกษตรสนใจอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน หรือมีความประสงค์ที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภาพดี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนทั่วประเทศ หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น