สปสช เพิ่มสิทธิ์ตรวจคัดกรองมะเร็งและวัคซีน

สปสช.มอบของขวัญปีใหม่แก่คนไทย เพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care:LTC)
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มีหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมประชากรทั้งสิ้น ๕,๘๘๑,๒๘๙ คน ซึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจำนวน ๔,๐๗๖,๙๔๙ คน
โดยในปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น ได้แก่ สิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care:LTC)
๑. สิทธิประโยชน์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care:LTC)
ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา สปสช.จึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care:LTC) โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่มีภาวะพึ่งพิง(กลุ่มติดบ้านติดเตียง) จะได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่เชื่อมโยงกับบริการทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักในการบริหารจัดการให้เกิดการดูแลระยะยาวเชิงรุกที่บ้านหรือที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริการในพื้นที่ โดย สปสช. จ่ายเงินเหมาจ่าย จำนวน ๕,๐๐๐ บาทต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต่อปี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความพร้อมและแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงาน
ในพื้นที่ดำเนินงานของสปสช. เขต ๑ เชียงใหม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมดำเนินงาน จำนวน ๔๑๔ แห่ง มีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนแล้ว จำนวน ๑๔,๗๕๔ ราย
๒. สิทธิประโยชน์มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
ปัจจุบันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆในคนไทยและอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การตรวจพบความผิดปกติและรักษาได้ตั้งแต่ในระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งระยะเริ่มแรก พบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างชัดเจน สปสช.จึงเพิ่มบริการให้ประชาชนอายุ ๕๐ -๗๐ปีและกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ให้ได้รับการคัดกรองและได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม โดยดำเนินการร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยได้จัดสรรงบประมาณตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ จำนวน ๒.๒๘ บาท ต่อผู้มีสิทธิ (๑๑๑,๒๕๗,๑๖๐ บาท)
๓. สิทธิประโยชน์ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ขยายสิทธิประโยชน์การให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.๒๕๖๐ ของกรมควบคุมโรค ในกลุ่มสตรี โดยการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) โดยมีกำหนดระยะเวลาการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ ประจำปีการศึกษาที่ ๑ และเข็มที่ ๒ (ห่างจากฉีดเข็มที่ ๑ ๖ เดือน) ประจำปีการศึกษาที่ ๒ ของเด็กนักเรียนชั้น ป. ๕ โดยทางโรงพยาบาลจะดำเนินการไปฉีดวัคซีนให้เด็กตามกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ดำเนินงานของ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ได้เริ่มต้นขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ สามารถโทรเข้าสายด่วน สปสช. ได้ที่เบอร์ ๑๓๓๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล การให้คำแนะนำและวิธีใช้สิทธิอย่างถูกต้อง การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการประสานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา ฝากติดตามรายการสุขถ้วนหน้า กับหลักประกันสุขภาพ ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๑.๑๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ทางคลื่นวิทยุ สวท. เชียงใหม่ FM ๙๓.๒๕ MHz.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!