อบรมเพื่อรองรับการออกหนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ e-Form

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ จัดอบรม ผู้ประกอบการ พัฒนาผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ ( e-Form) ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

นายชุตินันท์ สิริยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของผุ้ประกอบการภาคธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย เพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆให้ผู้ส่งออกสามารถขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน โดยใช้สิทธิประโยชน์ในการลดภาษีระหว่างกัน อย่างไรก็ดี พบว่าผู้ประกอบการยังไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

เช่น ไม่ได้รับทราบข้อมูล และไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ในขณะที่ภาครัฐได้เร่งอำนวยความสะดวก ยกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดสำคัญที่มีการส่งออก- นำเข้าสินค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศและทำให้การค้าในภูมิภาคนี้ขยายตัว

การฝึกอบรมในครั้งนี้เนื้อหาจะประกอบด้วยการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น ขั้นตอนการยื่นตรวจสอบรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้าและแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการออกหนังสือรับรองด้วยระบบดิจิทัลและหวังว่าทุกท่านที่เข้าอบรมจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น