ม.นอร์ท-เชียงใหม่ แจงสื่อ

เมื่อวันครู (16 มกราคม 2561) ที่ผ่านมา ทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งได้มีการนำเสนอข่าว “สกอ.ขู่ ม.เอกชน 10 แห่ง แอบเปิดหลักสูตรโดยไม่ปรับปรุงมาตรฐาน เจอดำเนินคดี” ซึ่งมีรายชื่อของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 10 สถาบัน แต่ข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข่าวเก่า ปีการศึกษา 2557 ที่ถูกนำมาหยิบยกเป็นประเด็นใหม่อีกครั้ง เนื่องจากผู้ประกาศข่าวได้กล่าวอ้างถึง การเปิดเผยของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อเดือนกันยายน 2559 นั่นเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ถูกมองแบบเหมารวมทั้งสถาบันว่าไม่มีคุณภาพ และหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้น มีเพียง 2 หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (เฉพาะปีการศึกษา 2557)

เนื่องจากข่าวล่าสุด (16 มกราคม 2561) หลังจากนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการฯ ให้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559) ปรากฏว่า จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งหมด 155 แห่งพบว่า 40 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรจำนวน 182 หลักสูตรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามการกำกับมาตรฐาน ซึ่งไม่ปรากฏชื่อของหลักสูตรและชื่อมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่แต่อย่างใดนั้น

จึงใคร่ขอความเป็นธรรมจากสื่อมวลชนทุกแขนงว่า การนำเสนอข่าวของสถานีฯ ดังกล่าวนั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงใคร่ฝากถึงสถานีฯ ว่าการเป็นสื่อสาธารณะควรใช้ความระมัดระวัง รอบคอบและตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากมีความละเอียดอ่อน มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากข่าวดังกล่าว คือ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร โดยเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาทั้งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เป็นทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพในสังคม ที่นับว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง

…..คณะผู้บริหาร ม.นอรท์-เชียงใหม่…..

ร่วมแสดงความคิดเห็น