ตรวจสอบพื้นที่ระดับตำบล โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา

นิรุทธ์ ลังการ์พินธุ์ เกษตรอำเภอลี้ และสุนทร ตะนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ระดับตำบล โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลลี้ตำบลป่าไผ่และตำบลดงดำ อ.ลี้ ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น