ผู้ว่าฯลำพูน ได้เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรสาขาอาชีพ และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560

วันนี้ 30 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูนครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรสาขาอาชีพ และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกเกษตรกรสาขาอาชีพ และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ตามนโยบายของกรมการส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไป และผลการคัดเลือกได้แจ้งให้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกในระดับเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการคัดเลือกชนะเลิศในระดับ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนการคัดเลือกในระดับเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ ประจำปี 2560 ซึ่งผลปรากฏว่า ผลการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันการเกษตรกรในระดับประเทศ ประจำปี 2560 มีจำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย 1. เกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน ได้แก่ นายสมาน พรมปัน บ้านเลขที่ 86 ม.9 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 2. กลุ่มยุวเกษตรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียงราชประชานุเคราะห์ที่ 26 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน 3. สมาชิกยุวเกษตรดีเด่น ได้แก่ นายสมพร วนาดำรงกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียงราชประชานุเคราะห์ที่ 26 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน และ 4. ที่ปรึกษากลุ่มยุวชนดีเด่น ได้แก่ อาจารย์วิทยา ขอสุข ครูผู้สอน ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียงราชประชานุเคราะห์ที่ 26 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน

สำหรับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 จำนวน 2 ประเภท ประกอบด้วย 1. เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพพืชสวน ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ได้แก่ นายสง่า แก้วสัก บ้านเลขที่ 90/1 ม.8 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 2. เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาผสม ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ว่าที่ ร.อ.จำลอง บุญมา ม.1 ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น