รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดประชุมวิชาการ Forum on “Inclusive Green Growth: Investing for a Sustainable Future”

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดประชุม
วิชาการ Forum on “Inclusive Green Growth: Investing for a Sustainable
Future” พร้อมเปิดนิทรรศการและร่วมการเสวนา Green Growth เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป
นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการ Forum on “Inclusive Green
Growth: Investing for a Sustainable Future” โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติภายในงานฯ จากนั้นได้เปิดนิทรรศการและร่วมเสวนาเรื่อง Green Growth โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่
พลังงานสีเขียว การลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทาง
การดำเนินงานสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน และการสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
ทั้งนี้ นายฮิเดอะกิ คิวาซากิ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจำประเทศ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2535 ประกอบด้วยประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะแคว้นยูนนานและเขตปกครองกว่างซี) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ทั้งด้านงบประมาณและวิชาการ เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก 9
สาขาหน่วยงาน ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน
การเกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งแรกของประเทศไทย ในการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน เพื่อดำเนินงานดูแล อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนส่งเสริมบทบาท
ผู้นำของประเทศไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น