เปิดนิทรรศการ “อาชีวศิลปกรรม 60” ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยวิชาศิลปกรรม จัดนิทรรศการ “อาชีวศิลปกรรม 60 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายประสาร พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการฯ นายเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย ตัวแทนประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
นายเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย ตัวแทนประเภทวิชาศิลปกรรมในนามของประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการ”อาชีวศิลปกรรม 60 ครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลการเรียนการสอนของครูและ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผลงานครูประเภทวิชาศิลปกรรม เพื่อเป็นการแนะแนวทางการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคมอีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอน ประเภทวิชาศิลปกรรม ให้เป็นที่รู้จักของชุมชน และสังคม
ในการดำเนินงาน นิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานจากการเรียนการสอนของ 6 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิค สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก รวมผลงานของนักเรียน นักศึกษา มากกว่า 400 ผลงาน
ซึ่งเป็นการแสดงออกในด้านวิธีการผลิตและแนวความคิดสร้างสรรค์ นิทรรศการ “อาชีวะศิลปกรรม 60” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561 นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อการแสดงผลงานของศิษย์เก่าและผลงานครู การประกวดวาดภาพในหัวข้อ “เชียงใหม่ 4.0” ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 – ป.6 โดยจะดำเนินการแข่งขันในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 และมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 ดำเนินการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น