เปิดล้านนาเกมส์..ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธานคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาเป็นประธานกล่าวเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อ 4 ก.พ.61

ร่วมแสดงความคิดเห็น