อาจารย์ นักวิจัย มช. คว้า 6 รางวัล ฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา งานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้อาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 6 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระ ทองสง คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ผลการศึกษาวิจัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบบูรณาการในประเทศไทย” (Holistic Research Project of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Thailand)
รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปะกุล คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีสาขานิติศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการ” “เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” (Project “Liberty to Assemble Peacefully and Without Arms as Provided by law”)

รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
ดร.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของเมทฟอร์มินและวิลดากลิปตินต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงใหม่ และในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ในหนูที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง” (Effects of Metformin and Vildagliptin on Cardiac Ischemia – Reperfusion Injury and Chronic Myocardial Infarction in Long – Term High – Fat Diet Induced Insulin Resistant Rats) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นิพนธ์ ฉัตรทิพากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.วรนนที กอศรีพร คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การค้นหาและศึกษาลักษณะหน้าที่ของยีนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาวะความ บกพร่องของเอนไซม์ Cytochrome c Oxidase” (Identification and Characterization of Novel Genes Involved in Cytochrome c Oxidase Deficiencies) โดยมี Professor Dr.Eric Shoubridge เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สฎา อยู่สถาพร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียผลิตยูรีเอสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ คอนกรีต” (Isolation and Screening of Urease Producing Bacteria for Concrete Quality Improvement) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ทั้งนี้อาจารย์และนักวิจัยทั้ง 6 ท่านได้เข้ารับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561” (Thailand Inventor’s Day 2018) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น