มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เทคโนโลยีราชมงคลฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ – ที่ปรึกษา

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวพรฤดี พุทธิศรี ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ด้านสังคมและความมั่นคง ลงนามคำสั่งโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น