สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทอดพระเนตรและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ทรงเปิดโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่เกิดขึ้นจากโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตองด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น