ชมรมชาวไทยเชื้อสายมอญลำพูนบวงสรวงสักการะ พระนางจามเทวี ปฐมกษตรีย์แห่งนครหริภุญไชย


ชมรมชาวไทยเชื้อสายมอญจากหลายจังหวัด จัดพิธีบวงสรวงสักการะพระนางจามเทวี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีชาวไทยเชื้อสายมอญในจังหวัดลำพูน และต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี ลพบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ร่วมพิธีหลายร้อยคน ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน
นายไพฑูรย์ รัตนเลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า พิธีบวงสรวงสักการะพระนางจามเทวีของชมรมชาวไทยเชื้อสายมอญจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ที่ทรงมีต่อจังหวัดลำพูน และทรงเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ผู้ทรงนำพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่สู่สาธารณชน สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น