มทร.ล้านนา เตรียมจัดโครงการ “RMUTL International Art Workshop 2018”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.)  เตรียมจัดโครงการ “RMUTL International Art Workshop 2018” ระหว่างวันที่ 14 – 17 ก.พ.61 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสร้างเครือข่ายศิลปินไทย และนานาชาติ จาก 16 ประเทศ

ผศ.ดร.ถาวร ฟั่นชมพู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เปิดเผยว่า คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน , คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018” ระหว่างวันที่ 14 – 17 ก.พ.61 ที่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา(เจ็ดยอด) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ ด้านผลงานทางศิลปะตามอัตลักษณ์ของศิลปิน รวมถึง ด้านวัฒนธรรมระหว่างเครือข่ายศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติ

ทั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018” มี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันพุธที่ 14 ก.พ.61 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนา ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 คณะศิลปกรรมและสถา ปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

โดยภายในงานมีกิจกรรมการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์ศิลปะและการบรรยายพิเศษจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ และศิลปินอิสระมากมาย อาทิ บรรยายและเขียนภาพจิตรกรรมประกอบการแสดงคีตนาฎการล้านนา , กิจกรรมการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ Art Workshop พร้อมด้วยศิลปินนักวิชาการ ศิลปินนานาชาติและศิลปินอิสระ ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 250 ท่าน จาก 16 ประเทศ

ซึ่งผลงานทางศิลปะทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์และสื่อศิลปะ จะนำมาแสดงในนิทรรศการ “RMUTL International Art Workshop 2018” ระหว่างวันที่ 17 ก.พ.– 9 มี.ค.61 ที่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา(เจ็ดยอด) ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น