เกษตรพอเพียง นร.วัดจันทร์ แบบผสมผสาน

ยุคนี้โรงเรียนทุกที่ต้องมีการพัฒนาทางด้นการเกษตร เพราะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องนำมาใช้ในการดำรงชีวิตและช่วยเหลือทางครอบครัว ที่วันก่อน นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ปลูกผักปลอดภัย โดยหลักการ IPM (การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน) ในแปลงเกษตรของยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดจันทร์ ถือว่าเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่และให้เด็กๆได้สนใจในการทำเกษตร เพื่อช่วยเหลือในทางครอบครัวได้ และทำกินกันเองได้ตามโครงการเศษฐกิจพอเพียงก็มีพืชผักหลายอย่างที่นักเรียนปลูกและทำกันขึ้นมารวมถึงการเลี้ยงไก่ไข่ โดยมีนายเสกสรร บัลลังก์ เกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอำเภอกัลยาณิวัฒนา รายงานผลการส่งเสริมด้านการเกษตรยุวเกษตรกรในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น