อำเภอดอยสะเก็ด เตรียมจัดงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11”

นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม รักษาการ
ในตำแหน่งนายอำเภอดอยสะเก็ด เปิดเผยว่า อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ส่วนราชการหน่วยงาน และประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกันจัดงาน
“ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จักของที่มีชื่อเสียงในอำเภอดอยสะเก็ด ผ่านกิจกรรมการประกวด กิจกรรมการสาธิต การแสดงนิทรรศการรวมถึงผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตลอดจน สถานที่ท่องเที่ยวที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม
อาทิ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง หนองบัวพระเจ้าหลวง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ กาแฟเทพเสด็จ บ้านศิลาดล ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP นานาชนิด และผลิตผลการเกษตร ในพื้นที่การเกษตรกว่า 46,141 ไร่ และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวดอยสะเก็ด
นอกจากนี้ อำเภอดอยสะเก็ด ได้ดำเนินโครงการ “จดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก (Valentine’s Day)” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสะพานแขวนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อส่งเสริมให้คู่สมรสได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักประกันที่ดี
เป็นเงื่อนไขหรือจุดเริ่มต้นของสถาบันครอบครัว อันเป็นการสร้างความอบอุ่น มีคุณค่าแก่ความทรงจำในสถานที่และบรรยากาศที่สวยงาม รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย โดยจะให้บริการประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ดและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้จดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายประมาน 50 คู่ ซึ่งจะเริ่มรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ สำนักทะเบียนอำเภอดอกสะเก็ด โทรศัพท์ 053-291566 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดพิธีจัดงาน
ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ สะพานแขวนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
สะพานแขวนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตั้งอยู่บริเวณบ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยจุดประสงค์แรกเริ่มของการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ ก็เพื่อต้องการอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน ใช้เป็นเส้นทางสัญจร ซึ่งแต่เดิมถูกตัดขาดมาตั้งแต่มีการสร้างเขื่อน ทำให้ชาวบ้านต้องเดินทางโดยวิธีใช้เรือมามากกว่า 40 ปี สะพานนี้จะทำให้ชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น โดยเชื่อมช่องแคบระหว่างเขื่อนแม่กวงอุดมธารากับบ้านป่าสักงาม และกลายเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะได้สัมผัสกับความงดงามของภูเขาและเขื่อน อีกทั้ง ยังได้เห็นและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ภาพของภูเขาที่โอบล้อมน้ำในเขื่อนอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น