กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านจัดการขยะ พร้อมนำประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของชุมชน
ดร.จงรักษ์ ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พร้อมด้วย นางสาวระเบียบ ภูผา ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 450 คน ที่ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านจัดการขยะ การดำเนินงานชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของชุมชน รวมถึงสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะ ปลูกฝังจิตสำนึกการลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จะมีการเสวนาเรื่อง เส้นทางสู่ชุมชนปลอดขยะ zero waste และเทคนิคดำเนินงานและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดทำชุมชนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย
ทั้งนี้ รัฐบาลได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและให้ความสำคัญอย่างมากต่อการจัดการปัญหาขยะ และได้ประกาศให้เป็น “วาระแห่งชาติ”เรื่องการจัดการปัญหาขยะ ตั้งแต่ปี 2557 แล้ว พร้อมกำหนด ROAD MAP การจัดการขยะและของเสียอันตราย นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ ภายใต้แนวคิด 3Rs ประชารัฐ คือ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทางประกอบด้วย การลดปริมาณขยะ Reduce, การใช้ซ้ำ Reuse, การนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อวางรากฐานการดำเนินการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น