คณะเทศบาลคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ ผวจ.เชียงใหม่

คณะเทศบาลคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานโครงการศึกษาฯ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน จ.เชียงใหม่ แบบครบวงจร มุ่งสู่เชียงใหม่ Eco-Town” พร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติงานในระดับครัวเรือน และระดับชุมชนอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. Mr.Junichi Sono Director, City of Kitakyushu พร้อมคณะจากเทศบาลคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานโครงการศึกษาฯ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน จ.เชียงใหม่ แบบครบวงจร มุ่งสู่เชียงใหม่ Eco-Town” ที่ห้องประชุมที่ทำ การปกครอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางฯ

เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของ จ.เชียงใหม่ ทำให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปี 59 มีปริมาณขยะใน จ.เชียงใหม่ มากถึง 6 แสนตัน ซึ่งขยะถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีการฟังกลบและการเผา อีกทั้งยังมีขยะตกค้าง ประมาณ 4 หมื่นตัน/ปี จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางดิน น้ำ และอากาศ ทั้งนี้ จ.เชียง ใหม่ จึงได้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์ องค์ความรู้เทคโนโลยี และประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการขยะของ จ.เชียงใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ด้านเทศบาลคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น หวังว่าจะขับเคลื่อนการจัดการขยะของ จ.เชียงใหม่ ในทางปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ หรือเป็น Best Practice สำหรับการขยายผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งขยะมูลฝอยสามารถนำไปแปรรูปได้ เช่น ปุ๋ย เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน พร้อมกับเป็นการสร้างรายได้ ปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี 2018 นี้ จ.เชียงใหม่ ขอให้ขยายการปฏิบัติงานลงไปสู่ระดับชุมชน และระดับครัวเรือนอย่างจริงจัง เพื่อเป็นตัวอย่างความสำเสร็จและวัดผลสัมฤทธิ์ ของการดำเนินการโครงการศึกษาฯ จากนั้น ได้เน้นย้ำเรื่องเลือกท้องถิ่นควรมีความชัดเจน ซึ่งท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมต้องรู้การปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง และสามารถทำได้จริง หลังจากเลือกท้องถิ่นได้แล้วควรจัดทำ Action Plan ทั้งเชิงระบบและเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะการถ่ายทอดเพื่อเชื่อมโยงระดับครัวเรือน และระดับชุมชนต่อไปในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น