เชียงใหม่ จัดกิจกรรม kick off หมอกควันไฟป่า บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าร่วม กว่า 600 คน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ก.พ. 61 ที่บริเวณลานกิจกรรม เชิงวัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟฟ้า โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนและตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 600 คน โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมการมอบธง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมไปถึงการมอบอุปกรณ์ในการดับไฟป่า การปลูกต้นไม้ และจัดทำแนวกันไฟระยะรวมกว่า 5,500 เมตร

ทางด้าน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา จ.เชียงใหม่ ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะในห้วงเดือน ม.ค.-เม.ย.ของทุกปี จะมีสภาพหมอกควันปกคลุมไปทั่ว ทำให้คุณภาพอากาศในห้วงเวลาดังกล่าว อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชา ชน รวมไปถึงยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น จ.เชียงใหม่ จึงมีการประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ดังนั้นทาง จ.เชียงใหม่ ที่ได้มีการจัดทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณ รงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อม ป้องกันเฝ้าระวัง และติดตามดูแลไม่ให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อ. เมือง ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ในปี 61 ทาง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดทำ แผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขหมอกควันและไฟป่าของ จ. เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 61 แบ่งได้เป็น 3 มาตรการหลัก ประกอบด้วย มาตรการเตรียมการและป้องกัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย.60 ที่ผ่านมา โดยได้มีการจัดทำประกาศจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน รวมถึงการ จัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การจัดทำแนวกันไฟ รวมทั้งการลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าหรือการชิงเผาตามหลักวิชาการ

มาตรการที่ 2 คือ ระยะรับมือ หรือช่วงการห้ามเผาเด็ดขาด โดยในปีนี้ได้มีการกำหนดให้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 20 เม.ย. เป็นช่วงเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ 51 วัน ไม่เผา เพื่อเมืองเชียงใหม่ไร้หมอกควัน ส่วนมาตร การที่ 3 คือ ระยะสร้างความยั่งยืน มีกิจกรรมได้แก่ การจัดทำตารางการเผาในพื้นที่การเกษตร การทำแนวกันไฟในป่าเปียก การทำฝายชะลอน้ำ การปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวโพด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น