พช.เชียงใหม่ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 14.30 น. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ผ่านระบบวีดี ทัศน์ทางไกล (Video Conference)

โดยมี นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประ ชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการซักซ้อม คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒ นาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับจังหวัด เพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีโครงการ/กิจกรรมลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่ จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น