จ.เชียงใหม่ ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 15 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายการประชุมได้แก่ ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอและทีมปฏิบัติการฯ ระดับตำบล จาก 14 อำเภอ ได้แก่ อ.เชียงดาว อ.สารภี อ.สันทราย อ.พร้าว อ.เวียงแหง อ.แม่อาย อ.สันกำแพง อ.สะเมิง อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ. แม่ริม อ.แม่แตง และ อ.กัลยาณิวัฒนา โดยได้มีการชี้แจงถึงแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการบูรณาการภายใต้กรอบหลักการดำเนินงานสำคัญ 10 เรื่อง ในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งสรุปภาร กิจแนวทาง และกระบวนการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ โดยทีมวิทยา กรระดับจังหวัด

ในการนี้ ยังได้มีการมอบหมายภารกิจให้แก่ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำ บล แก่นายมนัส ขันใส ปลัด จ.เชียงใหม่ และนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางและบรรลุเป้าหมาย เป็นประโยชน์ในระดับพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น