ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น หนุนนักศึกษาต่อยอดผลิตภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา( มทร.ล้านนา )เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นโดยธนาคารออมสิน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ56 พรรษา ซึ่งเป็นการนำเสนอโครงการของนักศึกษามทร.ล้านนาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 ทีม แก่ผู้แทนของธนาคารออมสิน ได้แก่ นางสาวอัญธภรณ์ พลไพรินทร์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต เชียงใหม่ 1 นางสาววิลานี แซ่แต้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผลิตภัณฑ์ การตลาดและพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชนพร้อมทีมงาน

โดยเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มาจากโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม งานบริการวิชาการและงานวิจัย จำนวน 7 ทีม ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมทร.ล้านนา เชียงราย 2.โครงการพัฒนา ผ้าม่อนล้าน บนสถานีพัฒนาการเกษตรตามพระราชดำริดอยม่อนล้านนา โดยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตเห็ดของวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวอแก้ โดย มทร.ล้านนา ลำปาง 4.โครงการศึกษาวิเคราะห์ ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โดยมทร.ล้านนา ตาก5.โครงการยกระดับชุมชนบ้านออนใต้เชิงสร้างสรรค์ (กลุ่มสตรีผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชมชนกระเป๋าถักจากเชือกร่ม)ต.แม่ออน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 6.โครงการก้าวแรกสู่บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 7.โครงการการเพิ่มผลิตภาพการจำหน่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าตีนจก บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือสืบเนื่องจากที่ มทร.ล้านนาและธนาคารออมสินได้ลงนามความร่วมมือในด้านการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการนี้จึงเป็นเสมือนเวทีให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการบูรณาการภูมิปัญญาเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่สร้างกระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการธุรกิจ รวมถึงนักศึกษาจะได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานให้คงอยู่สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น