เริ่มแล้ว งาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ครั้งที่ 11

เริ่มแล้ว งาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ครั้งที่ 11 โดยนำสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ พร้อมกับสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวของ อ.ดอยสะเก็ด ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น หวังเพิ่มช่องทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.61 ที่ บริเวณที่ว่าการ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด”ครั้งที่ 11 โดย อ.ดอยสะเก็ด ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่,ประธานสภาวัฒน ธรรม อ.ดอยสะเก็ด ,อปท.ทต..อบต.,ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมกันจัดขึ้น ให้เป็นที่รับรู้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ผ่านกิจกรรมการประกวด กิจกรรมการสาธิต การแสดงนิทรรศการ รวมถึงผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงาม วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาว อ.ดอยสะเก็ด ที่พร้อมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม อาทิ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง หนองบัวพระเจ้าหลวง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ กาแฟเทพเสด็จ บ้านศิลาดล ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP นานาชนิด พร้อมผลิตผลการเกษตร ในพื้นที่การเกษตรกว่า 46,141 ไร่ และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวดอยสะเก็ด ตลอดจนไม้ดอก-ไม้ประดับนานาพรรณ

ทั้งนี้ งานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 ก.พ.นี้ ณ บริเวณรอบที่ว่าการ อ.ดอย สะเก็ด โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ แหล่งท่องเที่ยวที่งดงาม พร้อมร่วมสืบสานตำนานดินแดนแห่งภูมิ ปัญญา วัฒนธรรมล้านนา ศิลปะการแสดง วงดนตรี มวย การประกวดแม่บ้านท้องถิ่น และร่วมสนุกรับของรางวัลกับมัจฉากาชาด ชมและเที่ยวฟรีตลอดงาน

นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวของ อ.ดอย สะเก็ด ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากแหล่งผลิตในพื้นที่ การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ การจัดแสดงและร่วมสืบสานศิลปวัฒธรรมที่งดงาม การจัดแสดงนิทรรศการ ออกร้านของส่วนราชการ อปท. องค์กรเอกชน และธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น