หนุนนักเรียน-นักศึกษาไทย หารายได้ทำงานช่วงปิดเทอม

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งเสริมนักเรียน/นักศึกษา ได้มีโอกาสทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงที่ว่างจากการเรียน เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้ระหว่างเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนสำเร็จการศึกษา
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบายของ พลเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงที่ว่างจากการเรียน เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง มีประสบการณ์ในการทำงาน มีระเบียบวินัยและเรียนรู้สังคมของการปฏิบัติงานจริงๆ รวมทั้ง เป็นการฝึกการทำงานเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งขณะนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่มีสถานประกอบการจำนวนหลายแห่งได้แจ้งความประสงค์รับนักเรียน นักศึกษาเข้ามาทำงานจำนวนมากและมีตำแหน่งงานรองรับ ซึ่งเป็นงานที่นักเรียน นักศึกษาสามารถทำได้
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยเงื่อนไขคือ นักเรียน นักศึกษา ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป หากทำงานในหน่วยงานราชการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน ไม่รวมเวลาหยุดพัก จะมีค่าตอบแทนไม่เกินวันละ 300 บาท หากปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน ค่าตอบแทนไม่เกินวันละ 150 บาท กรณีทำงานในสถานประกอบการภาคเอกชน กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท ช่วงปิดภาคเรียนทำงานได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง และไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากทำงานนอกเวลาเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ ทำงานได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน ห้ามทำงานในสถานที่เล่นการพนัน โรงฆ่าสัตว์ สถานเต้นรำ ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ เป็นต้น โดยลักษณะงานส่วนใหญ่จะเป็นงานขายสินค้า และบริการลูกค้า งานร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และงานคลังสินค้า ซึ่งเป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงที่ว่างจากการเรียน รวมทั้งนายจ้าง/สถานประกอบการและหน่วยงานที่ประสงค์จะรับนักเรียน นักศึกษาทำงาน Part – Time สามารถติดต่อได้ที่ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางพรปวีณ์ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น