พช. เชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านหม้อ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย

ในการนี้ได้พูดคุยถึงข้อมูลต่างๆของชุมชน วิเคราะห์ถึงปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามแนวทางไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น