เชิญประมูลเลขสวยทางอินเตอร์เน็ต

เลขสวยของรถปิกอัพ ขนส่งเชียงใหม่ประมูลป้ายรถกระบะบรรทุกครั้งที่ ๔ อักษร ยก ทางอินเตอร์เน็ต
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะบรรทุก (ปิคอัพ) ครั้งที่ ๔ หมวดอักษร ยก จำนวน ๓๐๑ หมายเลข ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยเป็นการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทาง www.tabienrod.com สำหรับป้ายทะเบียนหมวดอักษร ยก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ให้ความหมายว่า ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ ก้องเกียรติเกรียงไกร
ผู้สนใจขอเชิญลงทะเบียนโดยใช้หลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ) และหนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานขนส่ง โดยที่ไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)
สำหรับวิธีลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล
๑. ลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ www.tabienrod.com ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Username และ Password พร้อมวางหลักประกันการประมูลเป็นเงินสดให้เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานขนส่งโดยตรง หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี ๕๐๑ – ๐ – ๔๖๒๒๘ – ๑ ชื่อบัญชี กปถ. (ประมูลหมายเลขทะเบียนรถปิคอัพจังหวัดเชียงใหม่) โดยแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบลงทะเบียนและหลักฐานการโอนค่าหลักประกันการประมูล ทางโทรสาร (FAX) ๐๕๓-๒๘๑๖๘๖, ๐๕๓-๒๗๘๒๖๕ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ พร้อมทั้งตอบกลับ SMS ยืนยันเพื่อให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลต่อไป
๒. ลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(แม่เหียะ) ในวันและเวลาราชการ
กรณีลงทะเบียนแล้วลืม Username และ Password ผู้ลงทะเบียนต้อง SMS ส่งข้อความชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไปยังหมายเลข (๐๙๘) ๐๙๘-๑๑๑๑ จากนั้นระบบจะแจ้งกลับมายังผู้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น