จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รุ่นที่ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายภารกิจร่วมกับทีมวิทยากรระดับจังหวัด ให้แก่ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ และชุดปฏิบัติการฯ ระดับตำบล จาก 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย จำนวน 1,400 คน ซึ่งได้มอบกลไกการขับเคลื่อนตามแนวกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 10 ประการ อันได้แก่ สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทยวิถีพอเพียง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้กลไกการบริหารงานราชการ รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน นั้น เพื่อให้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับพื้นที่ได้นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบูรณากาครการปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น