อบจ.เชียงใหม่ เผยผลการดำเนินงาน โครงการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษา”กองทุน 10 บาท”

ผลการดำเนินงาน โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ (กอง ทุน 10 บาท) โดยเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจจะขอรับการสนับสนุน จากกองทุนปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะเร่งแจกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายใน เม.ย.นี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคสู่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ตามแนวทาง “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน” 

น.ส.เปรมกมล ธีโรภาส รองปลัด อบจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ/กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยขอรับบริจาคจากคนเชียงใหม่และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 – 31 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งยอดรวมผู้ที่ร่วมบริจาคทั้งสิ้น 126,760 ราย จำนวนเงินที่ได้รับ 2,653,130.81 (วันที่ 8 ก.พ.61) กำหนดจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 9 ประเภท คือ

1)ทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดแคน 2)ทุนประกอบอาชีพระหว่างเรียนและหลังจากจบการศึกษา 3)สนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียน 4)สนับสนุนเครือข่ายการศึกษาอำเภอ 5)เชิดชูเกียรติครูผู้บริหารบุคคลที่มีนวัตกรรมการจัดการศึกษาเป็นเลิศ 6)สนับสนุนหมู่บ้านชุมชนที่ร่วมดูแลเด็กเยาวชน 7)สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา 8)การวิจัยและการพัฒนา 9)การบริหารขับเคลื่อนการศึกษาเชียงใหม่ การดำเนินการเงิน โดยกำหนดให้เสร็จสิ้นภาย ในเดือน เม.ย.นี้

สำหรับ ผู้ที่จะขอรับเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์กองทุน 9 ประเภท และคำขอรับการสนับสนุนกองทุน สามารถติดต่อได้ที่ อบจ.เชียงใหม่ โทร.053-998999 ต่อ 503 – 517 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 มี.ค.61 หรือดาวน์โหลด [email protected] , E-mail [email protected] หรือ Facebook ภาคีเชียงใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยขอเชิญชวนให้หน่วยงาน องค์กร และชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ร่วมบริ จาคร่วมแบ่งปัน และขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสู่ชาวเชียงใหม่อย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามแนวทาง “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น