ผวจ.เชียงใหม่ หน.ส่วนราชการ และผู้บริหาร อปท. พบปะประชาชน

วันที่ 22 ก.พ.61 เวลา 09.00 น.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครง การ “ผวจ.เชียงใหม่ หน.ส่วนราชการ และผู้บริหารอปท.พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 61 ครั้งที่ 4 โดยมี นางวิไลลักษณ์ กันธิยะ รองนายกเหล่ากาชาดฯ นำงานบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา นำไปวิเคราะห์ช่วยเหลือและหาทางแก้ไข

โดย นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการ จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชาตรี ธินนท์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒ นาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย จนท.พัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุม ชน อ.แม่แจ่ม ร่วมออกหน่วยบริการ ณ อบต.แม่นาจร ม.5 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมบริการประชา ชน ดังนี้
1. กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.เชียงใหม่ มอบทุนช่วยเหลือเด็กครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
2. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
3. คลินิกพัฒนาชุมชน
4. การมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จากเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น