แม่สรวยจับมือเวียงป่าเป้า บันทึกข้อตกลงป้องปราบห้วงห้ามเผาเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าก๊อ อำเภอแม่สรวยนำโดยนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอแม่สรวย กับอำเภอเวียงป่าเป้า นำโดยนายบูรณ์ล้อม ดีเสริมยศ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงป่าเป้า ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินการตามมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่รอยต่อ ตำบลท่าก๊อ อ.แม่สรวยกับตำบลสันสลี อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตามประกาศจังหวัดเชียงราย(งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดตั้งแต่12ก.พ.-12เม.ย.61)และเพื่อให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมและได้ลาดตระเวนร่วมกันของชุดลาดตระเวนไฟป่า4ฝ่ายในพื้นที่เขตรอยต่อของสองอำเภอ

โดยมีผู้เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง อำเภอแม่สรวยประกอบด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกอส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลท่าก๊อ หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่าอ.แม่สรวย หมู่รส.อ.แม่สรวย ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่ามทบ.37 อช.ดอยหลวง อบต.ท่าก๊อ อำเภอเวียงป่าเป้าประกอบด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง หน่วยป้องกันรักษาป่าและหน่วยพิทักษ์ป่า ฯหมูรส.อ.เวียงป่าเป้า กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของต.สันสลี อบต.สันสลี รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น