ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน ร.ร.สารภีพิทยาคม

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ร.ร.สารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของ ร.ร.ที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practice) ติดตามงบแลกเป้าและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน ในแผนการเรียนต่าง ๆ เช่น แผนการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น แผนการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน และแผนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.4

นอกจากนี้ ยังได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิต โอกาสนี้ ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผอ.ร.ร., รอง ผอ.ร.ร.และคณะครู ได้รายงานสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ ร.ร. โดยมี นางจีรฉัตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมติดตามเพื่อเก็บข้อมูลของ ร.ร.

ร่วมแสดงความคิดเห็น