สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปี 2560

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 เป็นประธานเปิดการประ ชุมคณะกรรมการประเมินและรับรองผล การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 60 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.34

ในการนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ได้ชี้แจงหลักการและแนวทางการประเมินและรับรองผล เพื่อให้การดำ เนินงานตามกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และปัญหาปัจจัยเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นไปตามกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ สถานศึก ษาต้องมีแผนงาน สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูล และสถานศึกษาต้องมีเครือข่าย โดย 2 ไม่ คือ ไม่ไล่ออก และไม่ปกปิดข้อมูล

ทั้งนี้ มีสถานศึกษาส่งใบสมัครและผลงาน เพื่อรับการประเมินและรับรองผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 รวม 17 โรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ และโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
2. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง จำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม และโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
3. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนแม่แจ่ม และโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น