มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 26 กุมภาพันธ์2561เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญอาจารย์ธรรมพลศรีสุวรรณ พรชฎาธร ที่ปรึกษาส่วนบุคคล วิทยากรกระบวนการด้านการพัฒนามนุษย์และองค์กรเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ”ข้อคิดและแนวทางการเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน” ในปีการศึกษา2560 มีนักศึกษาที่สำเร็จในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น 2,656 คน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 988 คน,คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 381คน,คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,296คน, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 110 คน) โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเดือนสิงหาคม 2561 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น