คนล้านนาจะปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อการเปลี่ยนไปของวันพญาวัน

สภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดเสวนา เรื่อง “คนล้านนาจะปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อการเปลี่ยนไปของวันพญาวัน” เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น หวังผลักดันให้กำหนดวันสำคัญของ ประเพณีสงกรานต์ให้ตรงกับวันหยุดราชการ

นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรม จ.ชียงใหม่ ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรม จ. เชียงใหม่ เตรียมจัดเสวนาสร้างการรับรู้ในหัวข้อเรื่อง “คนล้านนาจะปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อการเปลี่ยนไปของวันพญาวัน”16 เม.ย.วันพญาวัน (วันเถลิงศก) เพื่อสร้างการรับรู้ในพิธีกรรมความเชื่อ อันเป็นมงคลแก่ชีวิต ที่ถูกต้องในการนับวันเดือนปี ทางสุริยคติและจันทรคติ ตามปฏิทินโหรหลวง และโหราจารย์ล้านนา โดยวันสงกรานต์ได้เคลื่อนจากเดิมมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา

ด้าน นายวัลลภ นามวงศ์พรหม รองประธานสภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ประเพณีล้านนาได้มีการกำหนดวันปี๋ใหม่เมือง ตามการเคลื่อนของดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษ โดยในวันแรก เรียกว่า วันสังขาร์ล่อง และวันที่ 2 เรียกว่า วันเนาว์ หรือ วันเน่า ส่วนในวันที่ 3 เรียกว่า วันพญาวัน หรือ วันเถลิงศก ซึ่งวันดังกล่าวได้เคลื่อนไปตรงกับวันที่ 14,15 และ 16 เม.ย.มาตั้งแต่ พ.ศ.2556 แล้ว แต่ทางราชการยังกำหนดวันหยุดราชการตายตัวเหมือนเดิม ทำให้การปฏิ บัติกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณีขึ้นปีใหม่ไทยผิดแผก ไม่เป็นการถูกต้อง และยังใช้ความเคยชินกับวันแบบเดิม แทนที่จะไปวัดวันพญาวัน แต่กลับไปวัดวันเน่า จึงถือว่าไม่เป็นมงคลต่อตนเอง และบ้านเมือง

ดังนั้นสภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ จึงได้ประชุมหารือกัน และนำเสนอให้ทางราชการกำหนดวันดังกล่าวให้ถูกต้อง เพื่อประชาชนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมตามจารีตประเพณี ตั้งแต่การปัดกวาดบ้านเรือน ขนทรายเข้าวัด ทำบุญวันพญาวัน และวันสระเกล้าดำหัว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “คนล้านนาจะปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อการเปลี่ยนไปของวันพญาวัน” (16 เม.ย. วันพญาวัน วันเถลิงศก) ในวันที่ 6 มี.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ ลานโพธิ์ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีพระสงฆ์ นักวิชาการ และประชาชน ที่จะมาร่วมเสว นา

ประกอบด้วย มหาราชครู และโหรหลวงจากส่วนกลาง ร่วมกับพระครูอดุลสีลกิตติ์ ปราชญ์ด้านพิธีกรรมและปฏิทินล้านนา , นายธานินทร์ สุภาแสน อดีต ผวจ.เชียงใหม่ , ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง อาจารย์จาก มช. และ อ. เกริก อัครชิโนเรศ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊กตืนล้านนา ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้ว จะได้นำเสนอผ่าน สนง. วัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ ไปยังรัฐบาลให้มีการกำหนดวันสำคัญในปฏิทินไทย ปฏิทินวันหยุดราชการให้ถูกต้องต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น