ประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 28 ก.พ.61 เวลา 13.00 น. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/61(ประชุมสัญจรฯ) ณ ห้องประชุม โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม บ้านหินแตว ม.6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวทางเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนภาคเหนือ โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 61 และชี้แจงข้อสั่งการ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน การประชุมประจำเดือน หน.ส่วนราชการ จ.เชียงใหม่ โดยมี หน.กลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ(25 อำเภอ) และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ นายควรชิต เหล่าชัย จนท.งานในพระองค์ สำนักพระราชวัง รับผิดชอบแผนงานด้านการเกษตร และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารฯ และแนะนำสถานที่ในพื้นที่โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการ เกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม

ร่วมแสดงความคิดเห็น