ผู้ว่าฯลำพูน นำศรัทธาประชาชนชาวพุทธ เดินขึ้นดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ ทำบุญวันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561

1 มีนาคม 2561 (เวลา 10:00 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ /ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินและเจ้าหน้าที่จำนวน 300 คน ,พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.ลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ,กลุ่มจิตอาสาตำบลมะเขือแจ้ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มีนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำดีให้ถึงพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ รวมถึงทำจิตใจให้สงบผ่องใส รำลึกถึงพระรัตนตรัย และวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การทำความดีละเว้นการทำชั่ว

โดย “กิจกรรมพัฒนาดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มีนา” โดยกิจกรรม เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น. กลุ่มจิตอาสา เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน จำนวน 300 คน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบดอยขะม้อและช่วยกันขนกระเบี้อง อิฐ หิน ปูน ทราย ขึ้นดอยขะม้อที่มีความสูง 1,749 ขั้น เพื่อมุงหลังคาพระวิหารขึ้นสู่ยอดดอยขะม้อ และถวายผ้า จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ นำคณะศรัทธาประชาชน เดินขึ้นดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ เพื่อตรวจการบูรณะวิหาร สำรวจบ่อน้ำทิพย์ และสำรวจแนวกันไฟ ถือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนคนแรกที่เดินสู่ยอดดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ ที่มีขั้นบันไดจำนวน 1,749 ขั้น

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้กล่าวว่า “การพัฒนาดอยขะม้อนั้น จะต้องมีการร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและศรัทธาประชาชนที่จะร่วมกันทำนุบำรุง ให้ดอยขะม้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเทมา ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่และรายได้ของประชาชน ซึ่งจังหวัดลำพูนพร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนสืบต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น