เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมลดภาวะหมอกควัน เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้น

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมลดภาวะหมอกควัน เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้น และสนับสนุนการกำจัดขยะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมลดภาวะหมอกควัน เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้น ในพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์และพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการ ผอ.สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า ในช่วงที่เกิดภาวะหมอกควันประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้เกิดฝุ่นละออง และเกิดการเสียดสีของเศษใบไม้ ที่อาจทำให้เกิดการเผาไหม้ได้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี โดยแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์ และพื้นที่การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้จัดทำสปริงเกิลฉีดน้ำในส่วนแสดงสัตว์ต่างๆ และจัดพื้นที่ส่วนแสดงให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมทั้งจัดรถฉีดน้ำในพื้นที่เส้นทางส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี และเพรดเดเตอร์พราวน์ ซึ่งเป็นส่วนแสดงที่ให้บริการ การนั่งรถชมสัตว์แก่นักท่องเที่ยวทุกวัน ก่อนเริ่มให้บริการ
นอกจากนี้ได้มีการกำจัดขยะ โดยการใช้เตากำจัดขยะไร้มลพิษ ที่ได้รับการแนะนำจากสำนักงานนวัต กรรมแห่งชาติ ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2553 โดยเตากำจัดขยะไร้มลพิษ มีระบบการกำจัดขยะที่ไม่ส่งกระ ทบกับสิ่งแวดล้อม มีระบบดักเก็บมลพิษโดยใช้ไอน้ำในการบำบัดของเสียที่ทำให้เกิดกลิ่นและก๊าซต่างๆ รวมทั้งมีระบบดักเก็บฝุ่นละออง ให้ตกตะกอนเหลือเป็นอากาศ หรือไอน้ำ ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ ที่สำ คัญลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ และไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้สนับสนุนการใช้เตากำจัดขยะไร้มลพิษ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้าศึกษาระบบการกำจัดขยะของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และนอกจากนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยังได้กำจัดขยะธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์ เศษใบไม้ โดยการแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อมอบให้แก่ชุมชนและเกษตรกรในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ เพื่อเป็นการช่วยลดหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ และเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่สัตว์ป่า และชุม ชนอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น