ร.ร.สองแคววิทยาคม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน จบหลักสูตรชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 9 มี.ค.61 เวลา 10.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. เขต 34 ประธานพิธีมอบหลักฐานการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ที่จบหลักสูตรระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 45 คน และม.ปลาย จำนวน 76 คน โดยมี นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผอ.โรงเรียนสองแคววิทยาคม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครู นักเรียนรุ่นน้อง และนักเรียนที่จบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และมีความรัก ภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนสองแคววิทยาคม

ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.เขต 34 กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับนักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ทุกคน ที่ได้เพียรพยายามเอาใจใส่ในการศึกษาและเล่าเรียน จนสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหมาย ความสำเร็จของนักเรียนในวันนี้ เป็นความปิติของหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวของนักเรียนเอง บิดามารดา ตลอดจนครู อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ การศึกษานั้นถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประ เทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพราะเป้าหมายของการศึกษาก็คือ การปลูกฝังให้คนในชาติมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ขอให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ จากโรงเรียนแห่งนี้ไปพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบต่อไป

และขอให้นักเรียนยึดหลักธรรมในการดำรงชีวิต ด้วยหลักธรรมอิทธิบาท 4″ เป็นแนวทางการเรียน การทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
1) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ทำ ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ
2) วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และทำให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น
3) จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบ
4) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทำมา อันเกิดจาก การมีใจรัก
(ฉันทะ) แล้วทำด้วยความมุ่งมั่น
(วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ
(จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และรอบคอบ จึงนำไปสู่การทบทวนตัวเอง
ดังนั้น “อิทธิบาท 4” จึงมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการจะเดินทางไปในสู่ความสำเร็จในชีวิตและการงาน
โอกาสนี้ ขอขอบคุณ ผอ.โรงเรียน รอง ผอ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น