พช.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมตาม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จ.เชียงใหม่ เนื่องในวันสตรีสากล 61

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการ จ.เชียงใหม่ เป็นประ ธานเปิดกิจกรรมและร่วมบรรยายพิเศษ ในการประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จ.เชียงใหม่ เรื่อง การขับเคลื่อนพลังสตรีและภารกิจของสตรีในยุคปัจจุบัน เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่

โดยมี นางศรีพรรณ์ เขียวทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการจัดงาน และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2561 วันที่ 10-11 มีนาคม นี้ มีสตรีจาก 25 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยการอนุมัติงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน

ร่วมแสดงความคิดเห็น