สพล. เชียงใหม่ จัดอบรมกีฬาให้คนพิการ ทั้งใน-ต่างชาติ

สพล. เชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ทางการสอนกีฬาประยุกต์แก่คนพิการ โดยมี วิทยากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องกีฬาคนพิการมาร่วม เพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผู้เข้าร่วมอบรม นับ 100 จากในประเทศ-ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 19-22 มี.ค.61ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ที่ห้องประชุมพลบดี 1 สพล. เชียงใหม่ ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ และ รศ. สุดยอด ชมสะห้าย รักษาการรองอธิ   การบดีฯเป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ในการเปิดอบรมกีฬาคนพิการ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการกีฬา และอาคารสถานที่ แก่สังคม กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการกีฬา สนามกีฬา และอาคารสถานที่ตามความต้องการของสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา การจัดการกีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลยุทธ์ที่ให้บริการวิชาการด้านความรู้ และทักษะการออกกาลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ ให้กับผู้ที่มีความบก พร่องทางร่างกาย หลักการและเหตุผล ในยุคปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประ ชาชนในทุกกลุ่ม การส่งเสริมด้านหนึ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการ คือ การส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย โดยไม่จำกัด เพศใด วัยใด รวมถึงจะเป็นผู้ที่มีร่างกายปกติ หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

สถาบันการพลศึกษาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา และเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นในด้านพลศึกษา กีฬา การออกกำลังกายวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ การจัดการกีฬา การท่องเที่ยว และนันทนาการ ซึ่งจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องสู่ชุมชน และสังคม เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของประชาชนในประเทศ ในการพัฒนาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไป

จากแนวคิดและบทบาทหน้าที่ของสถาบันการพลศึกษาที่กล่าวมา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จึงได้ทำความร่วมมือกับ National Ability Center (NAC) ซึ่งเป็นองค์กรที่พัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ซึ่งมีความบกพร่องทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการที่จะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์กิจกรรมกีฬาให้แก่ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย โดยใช้พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของทางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นฐานในการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมการอบรม 80 คน ทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น