จ.เชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมจิตอาสาเพื่อคลองแม่ข่า

วันนี้ 14 มีนาคม 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมโครงการพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขา ระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 2561 นี้ โดย พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเลขาธิการพระราชวัง จะเดินทางมาเป็นประธานกระทำพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ จุดเริ่มต้นโครงการ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เเละเวลา 17.00 น. เข้าร่วมประชุม conference ระหว่าง จ.เชียงใหม่ กับกระทรวงมหาดไทย โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ในฐานะศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 5 จังหวัด จ.เชียงใหม่ จ.สกลนคร จ.พังงา จ.อุดรธานี จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่
ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลาง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น