21 มีนาคม “วันป่าไม้โลก”

“วันป่าไม้โลก” มีต้นกำเนิดมาจากการประชุมสมัชชาทั่วไปของสันนิบาตยุโรปด้านการเกษตร ครั้งที่ 23 ในปี 2541 และในปีเดียวกันนั้น องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้มีการกำหนดให้ทุกวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันป่าไม้โลก ตั้งแต่ปี 2514 เป็นต้นมา
เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ ของทั้งคนและสัตว์ รวมไปถึงความสัมพันธ์ กับสิ่งมีชีวิต ซึ่งในปัจจุบันนี้ป่าไม้โดยส่วนใหญ่ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ต่อมนุษย์และสัตว์ และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภาวะเรือนกระจกอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการกำหนดให้มี “วันป่าไม้โลก” ขึ้นเพื่อให้คนได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจำกัด และอนุรักษ์ป่าไม้ให้ดำรงอยู่สืบไป โดยจะส่วนใหญ่จะมีกิจกรรม รณรงค์ปลูกป่าในวันนี้กันอีกด้วย
วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
1.การกำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
2.การปลูกป่า เป็นการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างหนึ่ง
3.การป้องกันไฟไหม้ป่า ไฟป่าถือเป็นอันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับป่าไม้และฟื้นฟูให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์เช่นเดิมได้ยาก
4.การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ปัจจุบันมีการบุรุกละทำลายป่าไม้ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งการตัดไม้ และการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณป่าไม้ จึงต้องมีการป้องกันเพื่อไม่ให้ป่าถูกทำลายไปมากกว่าเดิม
5.การใช้วัสดุทดแทนไม้ ในการก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน หรือสิ่งก่อสร้างอื่น
6.การใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด คือการนำเนื้อไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยใช้ทุกส่วนของต้นไม้
7.ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้การศึกษา ทั้งเยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และช่วยกันดูแลในการรักษาป่าไม้

ร่วมแสดงความคิดเห็น