ผวจ.เชียงใหม่ เอาจริง!!! เรียกกำนัน ผญบ. ในพื้นที่ อ.อมก๋อยและเชียงดาว ชี้แจงหลังพบจุด Hotspot พร้อมกัน 17 จุด

ผวจ.เชียงใหม่ เอาจริง!!! เรียกกำนัน ผญบ. ในพื้นที่ อ.อมก๋อยและเชียงดาว ชี้แจงหลังพบจุด Hotspot พร้อมกัน 17 จุด เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขโดยด่วน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ถึงนายอำเภออมก๋อย และนายอำเภอเชียงดาว โดยจากการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม MODIS ในวันนี้(27 มี.ค.61) ช่วงเวลา 13.45 น. ในพื้นที่ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย และตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว เกิดจุด Hotspot ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 17 จุด ส่งผลให้เกิดมลพิษจากหมอกควัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจำนวนมาก

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้สั่งการให้นายอำเภอแจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่เกิดจุด Hotspot เข้ามาชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเร่งหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในในวันพรุ่งนี้ (28 มี.ค.61) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยก่อนหน้านี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการในการขออนุญาตเข้าป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการปิดป่าแบบมีเงื่อนไข จำนวน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2561 สำหรับ บุคคลใดที่มีความประสงค์เข้าพื้นที่ป่า ให้มาลงทะเบียนขออนุญาตต่อนายอำเภอ และต้องนำบัตรประชาชนไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแจ้งเส้นทางเข้าออก ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตห้ามนำอุปกรณ์ที่สามารถก่อให้เกิดไฟทุกชนิดเข้าป่า โดยจะดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบการกระทำความผิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น