ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ “ดอกปีบช่อที่ 112”

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.6 และ ชั้น ม.3 “ดอกปีบช่อที่ 112” ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 โดยมี นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผอ.โรงเรียนฯ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ณ. หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนฯ

นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผอ. กล่าวว่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะจำเป็นต่างๆ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีไทย ผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และพลโลกที่ดีมาตลอด ระยะเวลา 112 ปี ปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ เพื่อร่วมภาคภูมิใจและแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ระดับชั้น ม.6 รุ่น “ฌอน” และ ชั้น ม.3“ รุ่น “ฌาวิณ”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ ชั้น ม.6 และ ชั้น ม.3 บางคนมีความสามารถในการทำคะแนนได้ยอดเยี่ยม และที่สำคัญมีนักเรียนจำนวนไม่น้อย ที่ได้ประกอบคุณงามความดี จนได้รับการยกย่องให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ

การศึกษา คือการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็นความจำเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง เป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้านของชีวิต และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของชีวิต

ผมขออัญเชิญแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ได้พระ ราชทานเกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่า “ผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิต จะต้องไม่ละเลยการศึกษา ความรู้ที่จะศึกษามี ๓ ประการคือ ประการแรก ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง ประการที่ 2 จะต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจไม่ว่าในงาน ในผู้ร่วมงาน หรือในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงามความถูกต้องทุกอย่าง ประการที่ 3 ต้องฝึกฝนให้มีความหนักแน่นทั้งภายในใจ ในคำพูด”จึงขอให้นักเรียนทุกคนได้น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

ผมขออวยพรให้นักเรียนทุกคน ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ มีความตั้งใจเรียนรู้หาประสบ การณ์มาพัฒนาตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ สำคัญจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ครูบาอาจารย์ สถาบันการศึกษา และหาโอกาสตอบแทน ที่สำคัญคือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน ตลอดระยะเวลาที่บุตรหลานของท่านได้ศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ทางโรงเรียนได้อบรม สั่งสอน ให้นักเรียนเกิดพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย คอยอบรม ขัดเกลากิริยามารยาท ปลูกฝังค่านิยม และเจตคติที่ดีมาโดยตลอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น