เชียงใหม่นิวส์พาเที่ยว “วัดจองคา”

​วัดไชยมงคล  มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า วัดจองคา  ตั้งอยู่ที่ถนนสนามบิน ตำบลหัวเวียง ตามประวัติ เมื่อปี พ.ศ. 2420 คหบดีชาวพม่าก่อตั้งศาสนสถานขึ้นในที่ดินรกร้างที่มีหญ้าคาขึ้นอยู่มาก จึงเรียกชื่อว่า สำนักสงฆ์จองคา ต่อมาในปี 2450 เจ้าหลวงบุญวาทย์ วงศ์มานิต เจ้าเมืองลำปางสมัยนั้น ยกฐานะสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัด นามว่า วัดไชยมงคล (จองคา)

 ในอดีต วัดจองคาเคยเป็นสถานที่เรียนภาษาบาลี ภาษามคธ และภาษาพื้นเมืองสำหรับภิกษุสามเณร เป็นพระอารามแห่งเดียวในจังหวัดลำปางที่จัดสอบภาษาบาลีและภาษามคธ
พุทธสถานที่เด่นของวัดคือ วิหาร เป็นอาคารสีขาว มีความเก่าแก่ เด่นตระหง่าน เป็นศิลปะการสร้างแบบพม่า  หลังคาเครื่องไม้แบบพม่า หน้าบันประดับกระจกเป็นรูปเทวดา เสาประดับด้วยลวดโลหะสีทองขดเป็นลายเครือเถา ประดับกระจกสีสวยงาม ม่านและระเบียงโดยรอบทำด้วยแผ่นไม้ฉลุฝีมือประณีต ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริด มีลักษณะงดงามสร้างจากเมืองมัณฑะเลย์ สหภาพพม่า วิหารหลังนี้ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ส่วนพระประธาน มีนามว่า พระพุทธไชยมงคล ประดิษฐานบนฐานชุกชี รายล้อมด้วยรูปพระสาวก เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย เนื้อสำริด นำมาจากเมืองมัณฑะเลย์เมื่อพ.ศ. 2450 ลวดลายประดับ ทั้งที่ฐานชั้นล่างและฐานชั้นบน มีความประณีตมาก
นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีเจดีย์ตั้งอยู่ด้านหลังของวิหาร สร้างเมื่อพ.ศ. 2460 เป็นเจดีย์แบบพม่า ขนาดค่อนข้างใหญ่ ที่ฐานชั้นล่างสุดมีเจดีย์ขนาดเล็กประจำมุมทั้งสี่  ถัดขึ้นไปที่มุมของแต่ละชั้นประดับประติมากรรม ชั้นที่หนึ่งประดับด้วยดอกบัว ชั้นที่สองเป็นนรสิงห์ (ตัวเป็นสิงห์ หน้าเป็นคน) ชั้นที่สามเป็นดอกบัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!